Stowarzyszenie

Polskie Stowarzyszenie Operatorów Dronów Wodnych (PSODW) powstało z inicjatywy zespołu FishScan. Stowarzyszenie odpowiada na potrzebę rosnącego zainteresowania dronami wodnymi, jak również w szerszym zakresie statkami autonomicznymi. Stowarzyszenie powstało w celu poprawy współpracy osób zajmujących się rozwojem technologii dronów wodnych.

Stowarzyszenie ma charakter otwarty i zachęcamy osoby zainteresowane do wsparcia naszej działalności. Kontakt jest możliwy poprzez email: biuro@fishscan.pl lub facebook.

Poniżej znajduję się regulamin Stowarzyszenia:

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

 1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie Operatorów Dronów Wodnych. W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Koronowo.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.
 6. Cele Stowarzyszenia to:
  – Rozwój technologii dronów wodnych
  – Tworzenie i wprowadzanie standardów użytkowania dronów wodnych
  -Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w sportach wodnych
  -Zrzeszanie użytkowników dronów wodnych
  -Rejestracja dronów wodnych członków Stowarzyszenia
 7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  -Propagowanie rozwoju technologii dronów wodnych
  -Udostępnianie zdobytej wiedzy za pośrednictwem platform multimedialnych
  -Organizowanie spotkań oraz wykładów
  -Organizowanie wspólnej platformy do wymiany informacji i doświadczeń
  -Współpraca z podmiotami o zbieżnych zainteresowania i celach
 8. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 9. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację pięciu członków.
 10. Członek ma prawo:
  -Powoływać się na przynależność do Stowarzyszenia.
  -Do dostępu do danych wspólnych Stowarzyszenia.
  -Uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 11. Członek obowiązany jest do:
  -Przestrzegania regulaminu Stowarzyszenia.
  -Brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia.
  -Dbania o dobre imię i wizerunek Stowarzyszenia.
 12. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  -Decyzji Przewodniczącego lub śmierci.
 13. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.
 14. Władzami Stowarzyszenia są:
  -Zebranie Członków,
  -Przedstawiciel.
 15. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 16. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin stanowi inaczej.
 17. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.
 18. Do kompetencji Walnego Zebrania należy m.in:
  -ustalanie kierunków działania i rozwoju
  -wybór i odwołanie Przedstawiciela
  -przyjmowanie i odwoływanie członków
  -uchwalanie zmian regulaminu
  -podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia
  -podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
  -podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego
  -podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki
  -podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu,
  -przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy
  -podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł
 19. Zebranie Członków zwołuje przedstawiciel lub 1/2 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.
 20. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebranie Członków na 5 letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków.
 21. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:
  -Reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz
  -Zarządzanie majątkiem stowarzyszenia
  -Zwoływanie zebrania członków
 22. Podjęcie przez Przedstawiciela decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga zgody większości członków Stowarzyszenia. Są to w szczególności:
  -nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
  -ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
  -zawarcie umowy kredytu albo pożyczki
  -przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy
  -poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy
  -zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł
 23. Środki na działalność Stowarzyszeniach pochodzą z:
  -składek członkowskich
  -dotacji
  -darowizn
  -zbiórek publicznych
  -spadków, zapisów,
  -dochodów z majątku stowarzyszenia
 24. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.
 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

Oficjalne rozpoczęcie działalności Polskiego Stowarzyszenia Operatorów Dronów Wodnych z dniem 17.01.2020

Informacje o wydarzeniach i aktualności będą na bieżąco podawane na stronie www i na facebooku. Zachęcamy inne organizacje do współpracy, dzielenia się swoimi doświadczeniami oraz wzajemnego promowania. W razie pytań prosimy o kontakt.

Strona główna